wykaz pomocnych adresów

Na dyżurze poselskim zwracają się do mnie osoby z różnego rodzaju sprawami. Wespół z moimi współpracownikami staram się zawsze w miarę możliwości i kompetencji pomóc zainteresowanym oraz udzielić rzetelnej informacji. Dlatego też przedstawiam Państwu wykaz pomocnych adresów, gdzie można byłoby znaleźć pomoc specjalistyczną w określonych sprawach.

Wykaz instytucji, które mogą Państwu służyć pomocą:

1. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO INTERWENCYJNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Wiejska 10

00 – 902 Warszawa

tel: (48 22) 695 11 11

Zadania:

Biuro podejmuje interwencje prawne w sprawach dotyczących konfliktów na linii obywatel – władza publiczna lub korporacja, w których obywatele są stroną słabszą, często niedostatecznie reprezentowaną i potrzebującą pomocy prawnej.

Obywatele swoje sprawy mogą kierować do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej na trzy różne sposoby:

Umawiając się na spotkanie z pracownikiem Biura pod numerem telefonu:
(48 22) 695 11 11

Wysyłając tradycyjną korespondencję listowną pod adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Wysyłając korespondencję elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego

Przesyłając do Biura prośbę o pomoc prawną w formie tradycyjnej korespondencji listowej lub drogą elektroniczną należy pamiętać o podaniu swoich danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), numeru telefonu kontaktowego oraz krótkim opisie sprawy wraz z załączonymi kopiami najważniejszych dokumentów, które posłużą do analizy sprawy.
Przed spotkaniem z prawnikiem z Biura należy wcześniej przygotować i przesłać kopie dokumentacji sprawy oraz spisać jej najważniejsze punkty.

2. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W WARSZAWIE

Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa, tel. centrala (+ 48 22) 55 17 700

fax (+ 48 22) 827 64 53

Zadania:

Rzecznik stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi działalność przede wszystkim na podstawie wpływających do niego wniosków, będących jednym z konstytucyjnych środków ochrony wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Wniosek jest wolny od opłat i nie wymaga szczególnej formy.

Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i uczelnie, policję, urząd gminy itd.)

3. RZECZNIK PRAW DZIECKA

ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96 e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Zadania:

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:

prawa do życia i ochrony zdrowia,

prawa do wychowania w rodzinie,

prawa do godziwych warunków socjalnych,

prawa do nauki.

Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

Przedmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.

4. RZECZNIK PRAW PACJENTA

ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Sekretariat: tel.: (22) 532 – 82 – 50

fax.: (22) 532 – 82 – 30 sekretariat@bpp.gov.pl,

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

Zadania:

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

5. RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

www.rzu.gov.pl

(22) 333 73 28 Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych).

(22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 Dyżur telefoniczny ekspertów w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych

Zadania:
1. Wydział Skarg i Interwencji wykonuje zadania w sprawach związanych z ochroną i reprezentowaniem praw i interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych.
2. Wydział Skarg i Interwencji w szczególności:
1) wszczyna postępowanie w zakresie napływających skarg w sprawach indywidualnych względem zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych o udzielenie informacji lub wyjaśnień, udostępnianie akt oraz dokumentów,
2) występuje z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawach indywidualnych,
3) występuje z wnioskiem o zmianę stanowiska w sprawach, które są według Rzecznika Ubezpieczonych niekorzystne dla podmiotów wskazanych w ust. 1,
4) występuje z żądaniem udzielenia informacji lub wyjaśnień w związku z nieprawidłową obsługą ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, członków otwartego funduszu emerytalnego albo uczestników pracowniczego programu emerytalnego oraz emerytur kapitałowych,
5) sporządza sprawozdania statystyczne dotyczące skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego,
6) udziela informacji ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, członkom otwartego funduszu emerytalnego albo uczestnikom pracowniczego programu emerytalnego o podjętych czynnościach w sprawie,
7) udziela ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia, członkom otwartego funduszu emerytalnego albo uczestnikom pracowniczego programu emerytalnego bezpłatnych porad i informacji prawno – ubezpieczeniowych w zakresie przysługujących praw i środków działania.

6. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W BRZESKU
ul. B. Głowackiego 51
32 – 800 Brzesko Kontakt: tel. 14 66 31 147

Dni i godziny przyjmowania konsumentów:
poniedziałek 800 – 1600, piątek 730-1500

zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;

występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;

udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz udzielanie pomocy konsumentom w ich sporach z przedsiębiorcami

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać osoby fizyczne, które zawierają umowę (np. sprzedaży, wykonania usługi, kredytu) z przedsiębiorcą, w celu bezpośrednio niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

poniedziałek w godz. 10.00-18.00;

wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-15.00

osobiście; Pl. Szczepański 5

31 – 011 Kraków

3 piętro, pokój 302

faxem: 12 421-50-11

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

oddział w Tarnowie

poniedziałek- piątek w godz. 10.00-15.00

osobiście: ul. Mostowa 7

33 – 100 Tarnów

parter, pokój nr 2

INFOLINIA

Dla połączeń stacjonarnych: 801-002-055

Porady telefoniczne udzielane są:
poniedziałek w godz.: 1000 – 1800, wtorek-piątek w godz.: 1000 – 1500

 

Dodatkowe informacje na stronie www OIP Kraków: https://www.krakow.pip.gov.pl/

zadania:

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:

1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;

2) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności;

3) nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji;

4) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:

a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,

b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,

c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,

e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy,

f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy;

5) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

8. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO

1) lokal Powiatu Brzeskiego adres: 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51 (budynek –siedziba Starostwa Powiatowego), pokój nr 308 (III piętro)

od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 11:30, czwartek, piątek w godzinach od 11:30 do 15:30, z wyjątkiem dni świątecznych

2) lokal Gminy Borzęcin adres: 32-825 Borzęcin 563a (budynek-siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

wtorek, czwartek w godzinach od 7:30 do 11:30, co drugi piątek (tj. 7 i 21 października, 4 i 18 listopada, 2, 16 i 30 grudnia) w godzinach od 7:30 do 11:30 z wyjątkiem dni świątecznych

3) lokal Gminy Szczurowa adres: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 (budynek – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), pokój na I piętrze

poniedziałek, środa w godzinach od 730 do 1130, co drugi piątek (tj. 14 i 28 października, 25 listopada, 9 i 23 grudnia) w godzinach od 730 do 1130z wyjątkiem dni świątecznych

4) lokal Gminy Dębno adres: 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 1 (parter)

poniedziałek w godzinach od 800 do 1200, środa w godzinach od 1130 do 1530,
co drugi piątek (tj. 14 i 28 października, 25 listopada, 9 i 23 grudnia) w godzinach od 800 do 1200z wyjątkiem dni świątecznych

5) lokal Gminy Gnojnik adres: 32-864 Gnojnik 363 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 2 (parter)

wtorek, czwartek w godzinach od 1100 do 1500, co drugi piątek (tj. 7 i 21 października, 4 i 18 listopada, 2, 16 i 30 grudnia) w godzinach od 1100 do 1500z wyjątkiem dni świątecznych

6) lokal Gminy Czchów adres: 32-860 Czchów Rynek 12 (budynek – siedziba Urzędu Miejskiego; Biuro Obsługi Klienta), pokój na parterze

wtorek, czwartek w godzinach od 800 do 1200,co drugi piątek (tj. 7 i 21 października, 4 i 18 listopada, 2, 16 i 30 grudnia) w godzinach od 800 do 1200z wyjątkiem dni świątecznych

7) lokal Gminy Iwkowa adres: 32-861 Iwkowa 468 (budynek – siedziba Urzędu Gminy), pokój nr 5 (I piętro)

poniedziałek w godzinach od 1300 do 1700,środa w godzinach od 800 do 1200,
co drugi piątek (tj.14 i 28 października, 25 listopada, 9 i 23 grudnia) w godzinach od 800 do 1200z wyjątkiem dni świątecznych

9. PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

1) STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI (ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4)
godziny pracy: poniedziałek: 13:00 – 17:00, wtorek-piątek: 9:00 – 13:00;

2) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI (ul. E. Windakiewicza 9/5, pok. Nr 10) godziny pracy: poniedziałek: 9:00 – 13:00, wtorek-piątek: 9:00 – 13:00 ;

3) URZĄD GMINY DRWINIA (Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się)) godziny pracy: poniedziałek: 13.00 – 17.00, wtorek: 12.00 – 16.00, środa: 14.00 – 18.00, czwartek: 9.00 – 13.00, piątek 8.00 – 12.00. punkt prowadzi: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 32-700 Bochnia, ul. St.Wyspiańskiego 25;

4) URZĄD GMINY LIPNICA MUROWANA (Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2)
godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 12.00, wtorek: 14.00 – 18.00, środa: 9.00 – 13.00, czwartek: 14.00 – 18.00, piątek 9.00 – 13.00. punkt prowadzi: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 32-700 Bochnia, ul. St. Wyspiańskiego 25

ZAKRES POMOCY UDZIELANEJ W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:

1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

1) osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.);

3) kombatantom tj. osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.);

4) weteranom tj. osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat;

6) osobom, które ukończyły 65 lat;

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

10. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRZESKU

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

tel. 14 66 300 31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje m.in. zadania związane z dofinansowaniem zadań związanych z dofinansowanie uczestnictwem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

zdjęcie: http://www.pultusk24.pl/content/view/8944/75/
Skip to content