Spotkania Pani Poseł z przedstawicielami brzeskich organizacji

29.02.2016r. Pani Poseł gościła w swoim biurze przedstawicieli kilku brzeskich organizacji: Stowarzyszenia „Zawsze Aktywni” (E. Rosa), Brzeskiego Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „AMAZONKA”(K. Serwin, N.Pałka),Uniwersytetu Trzeciego Wieku (C.Jabłońska), Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”( E.Zydroń, K.Plichta). Niniejszym spotkaniem, które zainicjował Pan Edward Ormiański, Pani Poseł rozpoczęła cykl spotkań tematycznych z różnymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie powiatu brzeskiego. Podczas dyskusji poruszono istotne zagadnienia m. in: rola samorządów w powiatowej służbie zdrowia, promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej, prawa pacjenta. Mówiono też o potrzebie przeprowadzenia szerszej dyskusji na temat służby zdrowia jak i również o problemach szczególnie ważnej grupy społecznej- grupy Seniorów- i ważnej dla Nich kwestii podnoszenia świadomości prozdrowotnej.

Kolejne cykliczne spotkanie odbyło się 14.03.2016 r. Tym razem uczestnikami byli przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemi Brzeskiej „POROZUMIENIE”( Henryk Pałka – Prezes, M.Wiśniowski, W. Zydroń, J. Kubas, Z. Mastalerz, J. Kramer, H. Podolańska-Nabożny, D. Kłos, A. Cichoński ), mające siedzibę w Brzesku przy ul. Powstańców Warszawy 15 Głównymi celami stowarzyszenia są: ochrona praw obywatelskich mieszkańców, organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnienia wiedzy o demokracji, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie społecznych i demokratycznych postaw polaków, pielęgnowanie kultury, tradycji, historii Polski i własnego regionu, utrzymanie świadomości społecznej i poczucia dumy z własnego dziedzictwa. Podczas tego spotkania poruszone zostały następujące kwestię: bieżące problemy społeczności lokalnej, omówienie zasad współpracy z biurem poselskim, omówienie form propagowania demokratycznych postaw wśród młodzieży- zwrócono szczególną uwagę na rolę Młodzieżowej Rady Gminy, która niedawno miała swoją I sesję w sali Urzędu Miejskiego w Brzesku, a której rolą jest m.in.: wdrażanie nowatorskich rozwiązań spełniających oczekiwania środowisk młodzieżowych… niewykluczone, że to właśnie przedstawiciele tej Rady Gminy będą kolejnymi gośćmi Pani Poseł. Natomiast z uwagi na uczestnictwo Parlamentarzystki w posiedzeniach Komisji Senioralnej nie mogło się również obyć bez omówienia problematyki senioralnej w powiecie brzeskim.

Uczestnicy obu spotkań wyrazili chęć prowadzenia dalszego dialogu i wzajemnego wsparcia.

[envira-gallery id="390"]
[envira-gallery slug="390"]

Skip to content