Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego rozwoju

W dniach 13-15 maja 2016 r. w Gródku nad Dunajcem, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zorganizowała seminarium pt: Społeczeństwo obywatelskie dla zrównoważonego rozwoju. 14 maja  miałam przyjemność uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu. Podczas seminarium uczestnicy dyskutowali na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju, poruszając również takie aspekty jak: cele rozwojowe, prawa człowieka w debacie z politykami oraz odpowiedzi na bieżące wyzwania w debacie z przedstawicielami Kościoła. Dodatkowo przedstawiciele Fundacji Dzieła Koplinga przedstawili swoją koncepcję zrównoważonego rozwoju.

To spotkanie było dla mnie wyjątkowe. Dziękuje serdecznie za zaproszenie i bardzo ciekawą dyskusje.
Józefa Szczurek-Żelazko

Misja Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce

Jako chrześcijanie,we współpracy ze społecznościami lokalnymi,budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat.

W porozumieniu z organizacjami z krajów Globalnego Południa Fundacja przygotowuje programy pomocy rozwojowej w zakresie zwiększania szans edukacyjnych i zawodowych osób w trudnej sytuacji, w zakresie rozwoju rolnictwa i zwiększenia dostępu do wody pitnej i elektryczności. Starają się również pomagać poszkodowanym w katastrofach w różnych częściach naszego globu.W celu zwiększenia świadomości społeczeństwa w kwestii współzależności globalnych i zwiększenia zainteresowania pomocą rozwojową Fundacja realizuje programy edukacji globalnej skierowane do różnych grup docelowych.
Podczas seminariów, konferencji, spotkań i zajęć edukacyjnych pragną zwrócić uwagę na globalne współzależności i naszą odpowiedzialność za Jeden Świat.
Odbiorcami Ich działań są:członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych, którzy następnie jako animatorzy edukacji globalnej przekazują zdobytą wiedzę w swoich środowiskach, dzieci i młodzież w kolpingowskich świetlicach, gdzie realizowane są różnorodne działania kształtujące postawy obywatelskie i uczące młodych odpowiedzialności za Jeden Świat, seniorzy w Klubach Seniora, dla których wartości takie jak: godność, solidarność, równość, odpowiedzialność za innych są niezwykle istotne.

W ramach Centrum Porad „Kolping” w Krakowie Fundacja prowadzi poradnictwo prawne i obywatelskie, a także program informacyjny mający na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia. Edukacja obywatelska i prawna prowadzona jest także poprzez prowadzenie portalu, na którym zamieszczane są informacje o tematyce obywatelskiej z zakresu: m.in. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego oraz zatrudnienia i bezrobocia, spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, finansowych, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych.Wydawany jest również poradnik „Prawo. Obywatel.” (dwumiesięcznik poświęcony tematyce prawno obywatelskiej). Do tej pory objęto wsparciem 1 572 osób, udzielając 4 169 porad prawnych i obywatelskich.

 [envira-gallery id="1033"]
[envira-gallery slug="1033"]

Skip to content