Dekomercjalizacja szpitali

Dekomercjalizacja szpitali- (Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej – weszła w życie 15 lipca 2016 r.)

Komercjalizacja i ewentualna prywatyzacja nie są w stanie i nie mogą zdjąć z władzy publicznej obowiązku zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, dlatego nowelizacja ogranicza podmiotom prywatnym możliwość nabywania udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot publiczny będzie mógł zbyć część udziałów lub akcji – pod warunkiem, że zachowa pakiet większościowy (czyli zachowa kontrolę nad placówką). Nowelizacja wyłącza również możliwość przekształcenia SPZOZ (samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto.

Nowelizacja wprowadza także inne ważne zmiany:

– zwalnia szpitale z obowiązku posiadania kosztownego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;

– umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie dodatkowych świadczeń opieki

zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ;

– umożliwia podmiotowi tworzącemu przekazanie swojego SPZOZ innemu podmiotowi tworzącemu, m.in. samorządowi lub publicznej uczelni medycznej (np. władze powiatu będą mogły przekazać szpital marszałkowi województwa) oraz zwiększa nadzór podmiotu tworzącego nad SPZOZ (kierownik podmiotu leczniczego będzie miał obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku).

Skip to content