debata „Sytuacja osób starszych w Polsce” w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 15 lutego 2017 r. Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko reprezentowała Ministerstwo Zdrowia na debacie „Sytuacja osób starszych w Polsce”, zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze względu na przyjęcie dn. 4.11.2016 r. przez Radę Ministrów dokumentu „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”.

Debata była okazją do zaprezentowania sytuacji zdrowotnej osób starszych i działań Ministerstwa Zdrowia skierowanych do seniorów. Pani Minister Szczurek-Żelazko, przypomniała, że – jak wskazują wyniki badań Eurostat-u dotyczące 2013 roku – trwanie życia w zdrowiu w Polsce stanowiło dla mężczyzn 81% przewidywanej długości życia (zatem pierwsze 59 lat życia), a dla kobiet 77% (pierwsze 63 lata życia), a jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest istotne obciążenie społeczeństwa polskiego chorobami cywilizacyjnymi, powodowanymi przede wszystkim stylem życia. Wskazała także choroby stanowiące najczęstsze przyczyny śmierci osób w wieku 60+.

Wyzwania, przed którymi staje Ministerstwo Zdrowia obejmują wypracowywanie rozwiązań, które zapewnią coraz liczniejszej populacji osób starszych jak najpełniejszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, do odpowiednich specjalistów, ale także wdrażanie działań prewencyjnych – obejmujących promocję zdrowia i profilaktyki chorób – powiedziała Pani Minister.

Prowadzone są działania mające na celu zwiększenie liczby przedstawicieli kadr medycznych przygotowywanych do opieki nad osobami starszymi i zwiększenia puli środków publicznych na zdrowie.

Rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (NPZ), którego priorytety odzwierciedlają założenie, że dla przedłużenia czasu życia w zdrowiu niezbędne jest wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych jak najwcześniej – już w trakcie życia płodowego i kontynuowanie ich w całym okresie życia. Jednym z celów operacyjnych NPZ jest Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

W pierwszym pełnym roku realizacji działań dotyczących wprowadzenia bezpłatnych produktów leczniczych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia, na sfinansowanie leków 75+ przeznaczonych zostanie ponad 564 mln zł. Celem przyjętych rozwiązań jest zagwarantowanie obywatelom należytego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału pacjentów w kosztach leczenia. Minister Zdrowia ustalił pierwszy wykaz bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Pani Minister Rafalska podkreśliła, że w związku z konsekwencjami zmian demograficznych konieczne jest nadanie priorytetu działaniom z zakresu polityki publicznej, mającym na celu zwiększenie współczynnika dzietności w Polsce, a równie ważna jest zmiana postrzegania osób starszych i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Prezes ZUS, Pani prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że w 2015 r. wypłacano w Polsce ponad 5 mln emerytur. Ze świadczeń korzysta 82,7 proc. osób, które nabierają do nich prawa. 94 proc. emerytur pochodzi z systemu powszechnego. Zwróciła też uwagę na rosnącą liczbę specjalnych świadczeń przyznawanych osobom, które ukończyły 100 lat.

Doświadczeniami w realizacji polityki senioralnej na poziomie samorządu podzieliła się z uczestnikami debaty Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.

[envira-gallery id="3581"]
[envira-gallery slug="3581"]

Skip to content