Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do uzgodnienia Aneks nr 4.do Programu Inwestycji dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”

 • Inwestycja polega na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73
  w województwie małopolskim.

 • Inwestycja znajduje sięProgramie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w ramach limitu finansowego 135 mld zł i została skierowana do realizacji.

 • Aneksem nr 4 następuje ustalenie wartości kosztorysowej zadania. Wynika to z faktu konieczności zapewnienia środków finansowych na kontynuację prac w związku z odstąpieniem od umowy
  z dotychczasowym wykonawcą robót
  . Pomimo wielokrotnych reakcji ze strony GDDKiA zwłoka
  w realizacji narastała a zaangażowanie wykonawcy malało. Dnia 19.10.2017 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą.

 • Zakres prac budowlanych obejmuje budowę jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP
  o długości 6,918 km, budowę i przebudowę 4 skrzyżowań, w tym 3 rond, budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszych, urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury technicznej. Droga dostosowana będzie do nośności nawierzchni wynoszącej 115 kN/oś.

 • Ustalono nową wartość kosztorysową zadania na poziomie: 145 171 000 zł (stara wartość 114 500 000 zł), w tym:

 • do 2013 wydatkowano kwotę 16 462 674,72 zł ze środków budżetu państwa oraz 664 789,62 zł ze środków KFD,

 • w latach 2014 – 2016 wydatkowano kwotę 1 913 829,70 zł ze środków budżetu państwa oraz 8 404 665,98 zł ze środków KFD,

 • w latach 2017 – 2021 w ramach umowy P&B planuje się wydatkować kwotę 117 725 039,98 zł ze środków KFD.

Nowa wartość kosztorysowa, ustalona na podstawie średniej ceny jednostkowej z ofert złożonych w przetargu na budowę obwodnicy, umożliwia dalszą kontynuację prac budowlanych. WK, z uwagi na wzrosty cen robót, materiałów i sprzętu uwzględnia ryzyko wzrostu na poziomie 7%.

Po zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów, stwierdzono iż, Aneks nr 4 do Programu Inwestycji spełnia wszystkie wymogi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1579).

Skip to content